Theravada

  1. พระธรรมเทศนา

    ธรรมเทศนา 4 วัน ในสวนสันติธรรม มีจุดตั้งต้นมาจากเมื่อครั้งที่ คุณสุเมธ โสฬศ อุปสมบทอยู่ และได้ไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรมหลายครั้ง เมื่อลาสิกขาบท ก็ได้ชักชวนเพื่อนพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หลายสิบคนให้ร่วมกันไปฟังธรรม.....

Pages