อาณาจักรแห่งปัญญา

Name: 
ชยสาโร ภิกขุ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
โรงเรียนทอสี
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

อาณาจักรแห่งปัญญา เป็นบันทึก การสนทนาธรรมระหว่างพระอาจารย์ ชยสาโร และคณะศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4414 ซึ่งมากราบนมัสการพระอาจารย์ที่บ้านไร่ทอสี.......

Public File: