อธิษฐานบารมี

Name: 
สนอง วรอุไร
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

ผู้ใดปรารถนาความสำเร็ในสิ่งดีงามใด จำเป็นต้องทำเครื่องหมายจับจองล่วงหน้า คื อต้องสร้างโปรแกรมความปรารถนาให้จิตได้บันทึกและจดจำได้ โปรแกรมที่กล่าวถึงนี้คือ "อธิษฐาน"

Public File: