มหาสติปัฏฐานสูตร

Name: 
สุภีร์ ทุมทอง
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

สติปัฎฐานนั้นเป็น "10 กายมรรค" เป็นหนทางเเดียวที่ตัดตรงสู่นิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก ทรงประกาศไว้อย่างละเอียดและแจ่มแจ้งแล้วในมหาสิตปัฎฐานสูตร.....

Public File: