ถึงโสดาบันในชาตินี้

Name: 
สนอง วรอุไร
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2552
E-book Tag: 

คำว่า พุทธศาสนา หมายถึง ศาสนาของผู้รู้ ในที่นี้หมายถึง ผู้รู้จริงแท้ จึงทำให้เกิดเป้นอริยบุคคลได้....

Public File: