พุทธวัจน์

Name: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก ความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตา....

Public File: