ธรรมะภาคปฏิบัติ

Name: 
สนอง วรอุไร
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

ในทางโลกมนุษย์ได้พัฒนาสุตมยปัญญา และจินตมยปัญญาให้กับตนเองปัญญาประเภทนี้ เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือแ้ก้ปัญหาของสังคมและยังใช้สร้างสิ่งของเครื่องใช้หลากหลาย ให้กับสมาชิกของสังคม.....

Public File: