หน้าที่ของคน เพื่อความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขของทุกชีวิต

Name: 
เขมกะ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ธรรมสภา
Publish Year: 
2507
E-book Tag: 

คนเรานอกจากมีหน้าที่ต้องบริโภค บริหารและพักผ่อน ให้พอดีแก่ความต้องการของร่างกายเพื่อให้ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังต้องรู้จักให้ร่างกายนั้นให้เป็นประโยชน์..............

Public File: