คนไทย ใช่กบเฒ่า เถรวาท กับ ลัทธิอาจารย์

Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
โรงเรียนทอสี
Publish Year: 
2552
E-book Tag: 

คำว่า "วิถีเถรวาท" ซึ่งเป็นคำที่ความหมายพื้นฐานที่สุด ของพุทธศาสนาถูกตีความผิดเพี้ยน สร้างความสับสนให้เกิดขึ้น.....