พุทธวิธีสร้างสันติภาพ

Name: 
พระเมธีธรรมภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)
Publish Place: 
นครปฐม
Publisher: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publish Year: 
2532
E-book Tag: 

พุทธวิธีสร้างสันติภาพ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า เล่มหนึ่งประพันธ์ไว้ถึง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อันจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่ขาวไทยและขาวต่างประเทศได้อย่างดี