ชุดปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีกโ่บราณ ตอนที่ 1-2

Name: 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)
Publish Place: 
สหรัฐอเมริกา
Publisher: 
วัดอัมมาราม

ปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีกโบราณ ตอนที่ 1-2 นี้ได้รวบรวมจากพุทธจักร หนังสือรายเดือนของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 34 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2533 ถึงปีที่ 37 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2526.........

Public File: