ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

Name: 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
Publish Place: 
ปทุมธานี
Publisher: 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

ศึกษาความเป็นไปของพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนในสังคมอินเดีย ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานทั้งความเจริญและความเสื่อม การเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน......