มงคลชีวิต ฉบับ ทางก้าวหน้า

Subtitle: 
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
Name: 
พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมพุทธศาสตร์สากล
Publish Year: 
2547
E-book Tag: 

มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมะเกี่ยวกับมงคล 38 ประการในพระพุทธศาสนา อันเริ่มต้นจากมงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล มงคลที่ 2 คบบัณฑิต เรื่อยมาจนถึง มงคลที่ 38 จิตเกษม อันเป็นข้อธรรมะที่ปฏิบัติจากเรื่องพื้นฐานง่ายๆ ไปสู่เรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบกับความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับ...

Public File: