อริยทรัพย์ 7 อย่าง อบายมุข

Subtitle: 
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
Name: 
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์สุภา
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

หนังสือเล่มนี้จะเกิดขี้นได้ เพราะคนเราทั้งหลายส่วนมากยังไม่ได้ศึกษา ไม่เข้าใจในอริยทรัพย์ภายใต จะเข้าใจ แต่ทรัพย์ภายนอกจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราปฏิบัติตนเองยังไม่สมบูรณ์ ในการดำรงวิถึชีวิต

Public File: