พุทธลีลา

Subtitle: 
พระพุทธเจ้า
Name: 
ธรรมปราณี
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
บริษัทศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์นคร
Publish Year: 
2546
E-book Tag: 

พระพุทธเจ้าทรงมีลีลา ซึ่งเรี่ยกในภาษาบาลีว่า "พุทธลีฬห" ในการทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระอย่างไร เป็นที่เรื่องที่น่าพิจารณาศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเรื่องที่หากได้ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ความรู้ และในแง่ของการนำไปเป็นแบบอย่างได้