ศึกษาวิธีเจริญสติด้วยภาษาต่างๆ

Subtitle: 
วิปัสสนากรรมฐาน
Name: 
พระคันธสารภิวงศ์
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
วัดท่ามะโอ ลำปาง
Publish Year: 
2549
E-book Tag: 

ศาสนาพุทธสนให้ชาวโลกบำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน ด้วยการไม่ทำความชั่ว ทำความดี และทำใจให้ผ่องใส คือการอบรมจิตด้วยการเจริญสติระลึก รู้ตามความเป็นจริง โดยปกติมนุษย์มักอยู่กับความคิด คิดไปในอดีต หรือคิดไปในอนาคต ไม่มีเราอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง เพราะการยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถคลายจิตใจอันเศร้าหมองเหล่านั้นได้

Public File: