ขันติ-ความอดทน

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
เปลี่ยน ปัญญาทีปโป
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
Publish Year: 
2547
E-book Tag: 

ขันติ คือความอดทน เป็นหนทางที่ให้บรรลุผล ไปถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลที่พึงปรารถนาตั้งไว้ได้ เหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลาย เป้นผู้มีขันติ ความอดทน อดกลั้น ทนทาน เป็นตบะของนักปฏิบัติอันจะได้บรรลุผล คุณความดีที่เราต้องการให้เกิดให้มีขึ้นแ่ก่ตนเองได้

Public File: