เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
Publish Year: 
2537
E-book Tag: 

พวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะบริสุทธิ์ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็อาศัยที่ได้สร้างสม
อบรมบารมีมานั้นอย่างหนึ่งร่างกายกายาจึงสมบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายเกิดมาแล้วจะอยู่ด้วย
อย่างร่มเย็นสูขครบถ้วนหน้ากันในโลกนี้ ก็จะต้องเป็นมีเมตตาต่อกัน

Public File: