มรณานุสติ

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์สุภา
Publish Year: 
2549
E-book Tag: 

หนังสือ เรื่อง "มรณานุสติ" เล่มนี้ไ้ด้จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับบุคคลผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติซึ่งจะมีค่าสูงสุด หากบุคคลนั้นได้เจริญ "มรณานุสติ" ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดจะทำกิจอันใด เช่นจะทำบุญกุศลก็รีบทำบุญ จะรักษาศีล ก็รับรักษาศีล....

Public File: