พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---พจนานุกรม
Name: 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
บริษัทสหธรรมมิก
Publish Year: 
2545
E-book Tag: 

พจนานุกรมพุทธศา่สตร์ ฉบับประมวลธรรมมีความเป็นมาที่ยาวนาน ผ่านการจัดปรับเนื้อหาชั้นตอน จนลงตัวมีรูปเล่มและชื่อปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ 2515 โดยมีเนื้อหา เป็น 3 ภาค คือ
1. ภาค 1 พจนานกรมพุทธศาสตร์ หมวดธรรม
2. ภาค 2 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หมวดไทย - อังกฤษ
3. ภาค 3 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หมวดอังกฤษ -ไทย

Public File: