พุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ 21

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
บริษัทพิมพ์สวย
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

เ้มื่อสงครามเย็น (Cold War) สิ้นสุดลงความตึงเครียดและภัยที่น่ากลัวจากการเผชิญหน้าของมหาำอำนาจ 2 ฝ่าย ในโลกที่แบ่งกันเป็น 2 ค่าย ก็ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงไปด้วยพร้อมกับศตวรรษที่ 20 ก็จะสิ้นสุดลง...

Public File: