พุทธธรรม

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระธรรมปิิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
E-book Tag: 

พุทธธรรม (ฉบับเดิม) นี้เป็นตำราที่ทรงคุณค่าที่สุดในปัจจุบันซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะศึกษาส่วนใดส่วนหนึ่ง ตามแต่อุปนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องอ่านตั้งแต่ต้น เหมือนอย่างตำราทั่วไปเนื้อหาของตำราเล่มนี้ถูกจัดไว้เป็นอย่าง...........

Public File: