สลายความขัดแย้ง

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
ป.อ.ปยุตโต
Publish Place: 
กรงเทพฯ
Publish Year: 
2545
E-book Tag: 

ความขัดแย้งนั้นในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา คือมันเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่แต่ละแห่งมีความเป็นไปของมัน เมื่อต่างอยู่ต่างส่วนเป็นไปคนละทาง ก็ย่อมขัดแย้งกัน...

Public File: