จาริกบุญ-จารึกธรรม

Subtitle: 
พระพุทธเจ้า
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2549
E-book Tag: 

หนังสือ จาริกบุญ-จารึกธรรม นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางและแสดงธรรมกถาในการจาริก นมัสการสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิ คือ ชาตสถาน, อภิสัมพุทธสถาน, ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน และ ปรินิพพานสถาน.....

Public File: