นิติศาสตร์แนวพุทธ

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา--การปกครอง
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

การดำเนินการปกครองหรือเป็นผู้นำประเทศชาติได้นั้ แน่นอนว่าจะต้องมีระเบียบแบบแผน คือเราต้องมีเครื่องมือที่จะใช้เป็นกติกาสังคม การปกครองจะเป็นไม่ได้ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ กติกา อย่างน้อยต้องรู้ว่าจะทำอะไร ได้หรือไม่ได้ ในขอบเขตแค่ไหน การปกครองจึกเรียกร้องให้มีกฎเกณฑ์กติกาเกิดขึ้น....

Public File: