มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน์

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
E-book Tag: 

หนังสือ มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน์ นี้เกิดจากคำบรรยายแก่คณะนักศึกษา ปริญญาโท สาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่วัดญาณเทศกวัน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2540 โดยผู้บรรยายพูดถึงเรื่อง ทัศนะต่อศาสนาอื่น หรือความต่างศาสนาไม่ควารเป็นสาเหตุให้เกิดการเบียดเบียน ทำร้ายกัน คือไม่ควรก่อปัญหาแก่สันติภาพหากควรทำให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี มีเมตตาไมตรีต่อกัน...