เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฎิหาริย์ เทวดา

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภร์ (ป.อ. ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
E-book Tag: 

ถ้าถามว่า ในทัศนะของพระพุทธศาสนาอิทธิปาฎิหาริย์ เทวดาก็ดี เทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆ ก็ดีมีจริงหรือไม่ และคำตอบตามหลักฐานในคัมภีร์มีพระไตรปิฎก เป็นต้น โดยถือตามตัวอักษร ก็ต้องตอบว่า "มี".....

Public File: