ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น (แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา)

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2548
E-book Tag: 

พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ชั้นต้นหรือชั้นหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าบรรจุพุทธพจน์เพียงแค่คัมภรีืชั้นหนึ่งนี้ก็มากมายตั้ง 45 เล่ม หรือที่พูดกันว่า 84,00 พระธรรมขันธ์เราจะจับแก่นได้อย่างไร แก่นแท้อยู่ตรงไหน และความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตัวแก่แแท้นั้นจะตรงกันหรือไม่

Public File: