เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจำชาติ

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

ย้อนหลังไป 13 ปีก่อนโน้นในพ.ศ. 2537 มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งคล้ายกับขณะนี้ (พ.ศ.2550) ที่มีการ่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ ช่วงเวลาแ่ห่งการร่างรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เหมือนเวลาที่มีการเรียกร้องให้บัญญัติในรัฐธรรมนูญว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

Public File: