เรียนธรรมคู่ ู เืพื่อเรียนรู้ธรรมหนึ่ง

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

หนังสือเล่มนี้ เกิดจาการถอดความธรรมเทศนาบางเรื่อง ซึ่งอาตมาได้แสดงไวด้ ณ สวนสันติธรรมในช่วงเืดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2551 เนื้อหาของหนังสือเล่มนนี้ได้กล่าวถึง การเจริญวิปัสสนาอันเป็น การเรียนรู้สภาวธรรม คือ รูปนาม ซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมคู่ที่แปรปรวนที่เกิดแล้ว ก็มีกันคู่กันอยู่เสมอ....

Public File: