อริยทรัพย์ 7 อย่าง

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโบ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์สุภา
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

หนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะว่าคนเราทั้งหลายส่วนมากยังไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจ
ในอริยทรัพย์ภายในจะเข้าใจแต่ทรัพย์ภายนอก จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราปฏิบัติตนเองยัง
ไม่สมบูรณ์ในการดำเนินวิถีชีวิต

Public File: