Theravada

  1. ธรรมะเอกเขนก

    ํธรรมะเอกเขนก เป็นนิทานธรรมะที่เรียบเรียงมาเล่าให้คุณผู้อ่านฟัง ประกอบด้วย 30 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือธรรมะในเบื้องต้นแ่ก่ผู้เริ่มสนใจธรรมะ....

  2. มงคลชีวิต ฉบับ ทางก้าวหน้า

    มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมะเกี่ยวกับมงคล 38 ประการในพระพุทธศาสนา อันเริ่มต้นจากมงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล มงคลที่ 2 คบบัณฑิต เรื่อยมาจนถึง มงคลที่ 38 จิตเกษม อันเป็นข้อธรรมะที่ปฏิบัติจากเรื่องพื้นฐานง่ายๆ ไปสู่เรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบกับความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับ...

  3. พระธรรมเทศนา

    ธรรมเทศนา 4 วัน ในสวนสันติธรรม มีจุดตั้งต้นมาจากเมื่อครั้งที่ คุณสุเมธ โสฬศ อุปสมบทอยู่ และได้ไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรมหลายครั้ง เมื่อลาสิกขาบท ก็ได้ชักชวนเพื่อนพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หลายสิบคนให้ร่วมกันไปฟังธรรม.....

Pages