Theravada

 1. แสงธรรมสู่โยนกนคร 1 ชีวประวัติ ปณิธาน พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล

  หนังสือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง ศูนย์ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผางาม พร้อมทั้งประวัติชีวิต และปฏิปทาของอาตมาภาพ เพื่่อเป็นแสงสว่างนำทางแห่งชีวิตเข้ามาสู่สถานที่ ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้

 2. ธรรมะดัดสันดาน

  หนังสือ" ธรรมะ ดัด สันดาน" โดยคุณ อมรา สินทวีวงศ์ เล่มนี้ได้เสนอวิธีการ และพยายามชักชวนชาวพุทธทั้งหลายให้หันมาสนใจการปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฎฐาน พร้อมกับได้ยกเอกประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัว มาเปิดอย่างกล้าหาญในมุมของความเห็นในมุมของความจำ และในมุมของความคิด

 3. ประวัติส่วนตัว การจำพรรษา และการออกธุดงค์ของ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  พระอาจารย์เปลี่ยน นามสกุล วงษาจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2576 ตรงกับวันพฤหัสบดี ปีระกา ณ บ้านโคกดอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 4. เพื่อนนอก เพื่อนใน

  .......ให้ความรักโดยไม่หวังอะไรตอบแทน คือ เขาจะรักหรือไม่รัก เรื่องของเขา แต่ว่าเราจะให้เราพอใจ กับการให้ แต่ไม่มีความต้องการในความรัก เพื่อแก้ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือว่างเปล่าในใจของตัวเอง มีธรรมะ เป็นที่พึ่ง ความรักเป็นที่พึ่งไม่ได้ แต่ธรรมะเป็นที่พึ่งได้ ธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์........

 5. อริยทรัพย์ 7 อย่าง อบายมุข

  หนังสือเล่มนี้จะเกิดขี้นได้ เพราะคนเราทั้งหลายส่วนมากยังไม่ได้ศึกษา ไม่เข้าใจในอริยทรัพย์ภายใต จะเข้าใจ แต่ทรัพย์ภายนอกจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราปฏิบัติตนเองยังไม่สมบูรณ์ ในการดำรงวิถึชีวิต

 6. ธรรมะเอกเขนก

  ํธรรมะเอกเขนก เป็นนิทานธรรมะที่เรียบเรียงมาเล่าให้คุณผู้อ่านฟัง ประกอบด้วย 30 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือธรรมะในเบื้องต้นแ่ก่ผู้เริ่มสนใจธรรมะ....

 7. มงคลชีวิต ฉบับ ทางก้าวหน้า

  มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมะเกี่ยวกับมงคล 38 ประการในพระพุทธศาสนา อันเริ่มต้นจากมงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล มงคลที่ 2 คบบัณฑิต เรื่อยมาจนถึง มงคลที่ 38 จิตเกษม อันเป็นข้อธรรมะที่ปฏิบัติจากเรื่องพื้นฐานง่ายๆ ไปสู่เรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบกับความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับ...

 8. พระธรรมเทศนา

  ธรรมเทศนา 4 วัน ในสวนสันติธรรม มีจุดตั้งต้นมาจากเมื่อครั้งที่ คุณสุเมธ โสฬศ อุปสมบทอยู่ และได้ไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรมหลายครั้ง เมื่อลาสิกขาบท ก็ได้ชักชวนเพื่อนพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หลายสิบคนให้ร่วมกันไปฟังธรรม.....

Pages