Theravada

 1. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

  ศึกษาความเป็นไปของพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนในสังคมอินเดีย ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานทั้งความเจริญและความเสื่อม การเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน......

 2. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

  พระประวัติตรัสเล่า หรือพุทธประวัติจากพระพุทธโอษฐ์นี้ เลือกเก็บจากบาลีพระไตรปิฏก รวบรวมเองมาเฉพาะตอนที่พระองค์ ตรัสเล่าถึงประวัติของพระองค์เอง.....

 3. พระไตรปิฏก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

  พระไตรปิฏก คือคัมภีร์ที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมวินัย สถิติ คำว่า "ติปิฏก"ในภาษาบาลี แปลว่า ตะกร้า 3 ใบ.....

 4. ทำไม พระสารีบุตร จึงเลิศด้วยปัญญา

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้่ได้ทรงสถาปนาพระสารีุบุตร ไว้ในคำแหน่งอัครสาวกเบื้องขวาของพระองค์ เพราะความเป็นเลิศยิ่งทางปัญญากว่าพระสาวกใด เหตุใด จึงเลิศด้วยปัญญาเช่นนั้นและพระสารีบุตรสร้างบารมีมาอย่างไร......

 5. พจนานุกรม คำคะนอง

  ภาษาเป็นมรดก ทางวัฒนธรรม เป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสีสันทางภาษ จะพบว่ามีคำและสำนวนจำนวนไม่น้อยที่เคยนิยมใช้กันมาในยุคหนึ่ง สมัยหนึ่ง.....

 6. พุทธวิธีสร้างสันติภาพ

  พุทธวิธีสร้างสันติภาพ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า เล่มหนึ่งประพันธ์ไว้ถึง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อันจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่ขาวไทยและขาวต่างประเทศได้อย่างดี

 7. พุทธอุทาน

  ครั้นเมื่อพระองค์ทรงกำจัดพญามาร พร้อมทั้งเหล่าเสนามารได้แล้วด้วยอานุภาพของพระบารมีทั้ง 10 ประการ....

 8. ปฎิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมะเป็นอกาลิโก ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดเวลาแสดงว่าไม่ว่่าบุคคลนั้นจะกำลังทำอะไร จะอยู่ที่ไหนเป็นเวลาของการปฏิบัติได้......

 9. Camadevivamsa

  The Legend of Queen Cama (Camadevivamsa), an early fifteenth-century Pali chronicle written by Mahathera Bodhiramsi, recounts the story of the founding of the kingdom of Haripunjaya in the Chiang Mai valley of Northern Thailand in the seventh century C.E. Similar to other Theravada Pali chronicles, the legend integrates religious and political stories, namely, Queen Cama's founding of a dynastic lineage and the fortunes of Buddhism within it.

 10. คนไทย ใช่กบเฒ่า เถรวาท กับ ลัทธิอาจารย์

  คำว่า "วิถีเถรวาท" ซึ่งเป็นคำที่ความหมายพื้นฐานที่สุด ของพุทธศาสนาถูกตีความผิดเพี้ยน สร้างความสับสนให้เกิดขึ้น.....

 11. งานกับเกลือ

  ธรรมเทศนา เรื่อง "งานกับเกลือ" เป็นการแสดงธรรมแก่ญาติโยมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขลานานาชาติ....

 12. หน้าที่ของคน เพื่อความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขของทุกชีวิต

  คนเรานอกจากมีหน้าที่ต้องบริโภค บริหารและพักผ่อน ให้พอดีแก่ความต้องการของร่างกายเพื่อให้ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังต้องรู้จักให้ร่างกายนั้นให้เป็นประโยชน์..............

 13. เพาะปัญญา

  หนังสือ เพาะปัญญา เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร ว่าด้วยการศึกษาวิถีพุทธ........

 14. พุทธอุทาน จากพระสุตตันตปิฎก ขุกทกนิกายอุทาน

  ครั้นเมื่อพระองค์ทรงกำจัดพญามาร พร้อมทั้งเหล่า เสนามารได้แล้ว ด้วยอานุภาพของพระบารมีทั้ง 10 ประการ.....

 15. ผู้รักดีมีความสุข

  ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะยากจนหรือว่าร่ำรวยจนล้นฟ้า ก็ล้วนแ่ต่มีความปรารถนาที่จะเป็นคนดี ด้วยกันทั้งนั้น การที่จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักดีหรือคนดีนั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งยาก แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะกระทำได้ง่ายๆ เช่นกัน.....

 16. สรณะ

  คงเป็นไม่ได้ที่ทุกคนจะรักกัน แต่ทุกคน ก็งดเว้นจากการเบียดเบียนกันได้....

 17. สิ่งที่ดีทีุ่สุดสำหรับลูก

  หนังสือ เรื่อง สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก เป็นธรรมเทศนาที่พระอาจารย์ ชยสาโร เมตตาให้แก่ผู้ปกครอง คณะครูและญาติโยม ทั่วไป ที่โรงเรียนทอสี....

 18. สดชื่น แจ่มใส

  ในโลกนี้ชีวิตที่มีความสุข สดชื่น และแจ่มใส ได้อยู่ตลอดเวลานั้น เพราะเป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งพระธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ...

 19. ทาน ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก

  คำว่า "ทาน" แปลว่า ให้ แล้วคำว่า จาคะนี้แปลว่า สละ คำว่าบริจาคนี้มันให้ออกไปเสียให้หมดไปเสียให้หมด.....

 20. หลับตาทำไม การฝึกสติ เจริญสติและพัฒนาปัญญา

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำสอนของพระอาจารย์ ชยสาโร ที่เน้นเรื่อง การฝึกสติ เจริญสมาธิ และพัฒนา ปัญญา....

 21. กลยุทธ์ รักษาจิต

  การจะเริ่มต้นฝึกหรืออบรมจิตใจ ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องใช้เวลาขัดเกลา กล่อมเกลาจิตใจ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ผ่านไปเลย ปล่อยให้ใจไหลไปในอารมณ์ที่วุ่นวาย....

 22. ธรรมะภาคปฏิบัติ

  ในทางโลกมนุษย์ได้พัฒนาสุตมยปัญญา และจินตมยปัญญาให้กับตนเองปัญญาประเภทนี้ เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือแ้ก้ปัญหาของสังคมและยังใช้สร้างสิ่งของเครื่องใช้หลากหลาย ให้กับสมาชิกของสังคม.....

 23. พุทธวัจน์

  สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก ความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตา....

 24. ดูรู้....หนึ่งพรรษา

  เรื่องราวที่จะได้อ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงผู้เขียน ซึ่งเป็นคนหนึ่ง ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา เขาเริ่มออกเดิดทางและพยายามตามหาิสิ่งที่เรียกว่า "ธรรม"

 25. เคล็ดลับดับทุกข์

  หนังสือ เคล็ดลับดับทุกข์ เล่มนี้ เป็นวิธีระงับความทุกข์ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าในกายยาววา หนาคืบเป็นเวลา 30 ปีกว่าแล้ว รู้สึกว่าระงับดับทุกข์ได้.....

 26. สติปฏิฐาน 4เส้นทางตรงสู่พระนิพพาน

  หนังสือ สติปฏิฐาน 4 เส้นทางตรงสู่พระนิพพาน นี้รวบรวมจากการถอดเทปคำบรรยายเรื่อง สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฏก ที่อบรมคนรู้ใจ ณ ห้องพุทธคยา

Pages