Theravada

 1. หนึ่งในร้อย

  สังคมไทยในยุค "โลกาภิวัฒน์" (ประชาชนตกเป็นทาสของความโลภ) เต็มไปด้วยความขัดแย้งแตกความสามัคคี ประชาชนทั่วทุกภาคแบ่งออกเป็นสามฝ่าย.....

 2. มหาสติปัฏฐานสูตร

  สติปัฎฐานนั้นเป็น "10 กายมรรค" เป็นหนทางเเดียวที่ตัดตรงสู่นิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก ทรงประกาศไว้อย่างละเอียดและแจ่มแจ้งแล้วในมหาสิตปัฎฐานสูตร.....

 3. มหัศจรรย์ แห่งจิต

  ชะตาชีวิต เปรียบเทียบแผนที่กำหนดวิถิชีวิต ที่แต่ละคนได้วางไว้ด้วยการกระทำของตัวเอง ไม่มีแม้พรหม หรือผู้อื่นใด สามารถลิขิต แผนการเดินของชีวิตให้กับใครผู้ใดได้แท้จริง....

 4. เตือนสติผู้ปฏิบัติะรรม และการเจริญสติปัฎฐาน

  การปฏิบัติธรรม จำเป็นต้องมีสัมมนาทิฎฐิเพื่อ ให้เดินตามรอยองค์พระศาสดาเป็นไปอย่างตรงทาง ตรงธรรม....

 5. โพชฌงค์ และพลธรรม 5 ประการ

  ในเบื้องต้นก็ควรจะทำความเข้าใจคำว่า "โพชฌงค์" คำว่า "โพชฌงค์" นั้นก็หมายความว่า เป็นองค์ธรรม แห่งญาณ หรือปลุกใจ......

 6. กระโถน-กระถาง

  ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน แต่ความจริงของชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่ตาย เข้าถึงความจริงของชีวิตมากเท่าไหร่ ก็ห่างไกลออกจากความตายมากเท่านั้น....

 7. กุลเชษฐ์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคนีของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์......

 8. อธิษฐานบารมี

  ผู้ใดปรารถนาความสำเร็ในสิ่งดีงามใด จำเป็นต้องทำเครื่องหมายจับจองล่วงหน้า คื อต้องสร้างโปรแกรมความปรารถนาให้จิตได้บันทึกและจดจำได้ โปรแกรมที่กล่าวถึงนี้คือ "อธิษฐาน"

 9. อาณาจักรแห่งปัญญา

  อาณาจักรแห่งปัญญา เป็นบันทึก การสนทนาธรรมระหว่างพระอาจารย์ ชยสาโร และคณะศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4414 ซึ่งมากราบนมัสการพระอาจารย์ที่บ้านไร่ทอสี.......

 10. 6 พระสูตร

  หนังสือหกพระสูตรนี้ไม่ใช่ หนังสือวิชาการเต็มตัว (จะได้ครึ่งตัว ก็ยังไม่แน่ใจ) อาตมามาจากประเทศด้อยพัฒนา (ทางพระพุทธศาสนา) แล้วมาบวชในวัดป่า มีการศึกษาน้อยแต่รักพระสูตรมา และปรารถนาให้คนอื่นได้สนใจพระสูตรบ้าง....

 11. สนทนาภาษาธรรม เล่ม 6-9

  ชมรมกัลยาณธรรม ก่อตั้งตามปฏิปทาของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เพื่อนำเสนอ เผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มีธรรมเป็นสรณะ ถอดถอนวิชาให้โลกสงบเย็น คอลัมน์ "สนทนาภาษาธรรม" จากเว็บไซต์กัลยาธรรม ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ ตอบปัญญา ธรรมแก่สาธุชน .....

 12. สนทนาภาษาธรรม เล่ม 1-5

  ชมรมกัลยาณธรรม ก่อตั้งตามปฏิปทาของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เพื่อนำเสนอ เผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มีธรรมเป็นสรณะ ถอดถอนวิชาให้โลกสงบเย็น คอลัมน์ "สนทนาภาษาธรรม" จากเว็บไซต์กัลยาธรรม ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ ตอบปัญญา ธรรมแก่สาธุชน .....

 13. อริยทรัพย์ 7 อย่าง

  หนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะว่าคนเราทั้งหลายส่วนมากยังไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจ
  ในอริยทรัพย์ภายในจะเข้าใจแต่ทรัพย์ภายนอก จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราปฏิบัติตนเองยัง
  ไม่สมบูรณ์ในการดำเนินวิถีชีวิต

 14. เรียนธรรมคู่ ู เืพื่อเรียนรู้ธรรมหนึ่ง

  หนังสือเล่มนี้ เกิดจาการถอดความธรรมเทศนาบางเรื่อง ซึ่งอาตมาได้แสดงไวด้ ณ สวนสันติธรรมในช่วงเืดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2551 เนื้อหาของหนังสือเล่มนนี้ได้กล่าวถึง การเจริญวิปัสสนาอันเป็น การเรียนรู้สภาวธรรม คือ รูปนาม ซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมคู่ที่แปรปรวนที่เกิดแล้ว ก็มีกันคู่กันอยู่เสมอ....

 15. วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์

  ปัจจุบันี้ คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนมีมีหลัก ดังจะมีลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติ ตัวอย่างไรก้ได้

 16. วินัยชาวพุทธ

  ปัจจุบันี้ คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนมีมีหลัก ดังจะมีลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติ ตัวอย่างไรก้ได้

 17. สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ

  คนไทยเราชอบพูดว่าวาสนานี้แข่งกันไม่ได้ แต่พระบอกว่าให้แก้ไขวาสนาให้เราปรับปรุงวาสนาเพราะมันอยู่ที่ตัวเรา ที่สร้างมันขี้นมา...

 18. ิวินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

  เป็นที่ทราบกันดีว่า ความขาดวินัยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ขณะนี้เราต้องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย และวินัยก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของประชาธิปไตย

 19. เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจำชาติ

  ย้อนหลังไป 13 ปีก่อนโน้นในพ.ศ. 2537 มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งคล้ายกับขณะนี้ (พ.ศ.2550) ที่มีการ่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ ช่วงเวลาแ่ห่งการร่างรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เหมือนเวลาที่มีการเรียกร้องให้บัญญัติในรัฐธรรมนูญว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

 20. พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

  พระไตรปิฎก คือคัมภีร์ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมวินัย สถิตอยู่คำว่า "ติฎก" ในภาษาบาลี แปลว่า "ตะกร้า 3 ใบ" ที่บรรจุคำสอน หมายถึง หลักคำสอนหมวดใหญ่ 3 หมวด...

 21. ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น (แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา)

  พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ชั้นต้นหรือชั้นหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าบรรจุพุทธพจน์เพียงแค่คัมภรีืชั้นหนึ่งนี้ก็มากมายตั้ง 45 เล่ม หรือที่พูดกันว่า 84,00 พระธรรมขันธ์เราจะจับแก่นได้อย่างไร แก่นแท้อยู่ตรงไหน และความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตัวแก่แแท้นั้นจะตรงกันหรือไม่

 22. ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป

  ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอเชื่อไหม...ลงไปคิดดู

 23. คุณบิดา มารดา สุดพรรณนามหาศาล

  พ่อแม่นั้นมีอุปการคุณแก่เรามากมาย ในทางพระพุทธศาสนาท่านบรรยายไว้นานัปการ แม้กวีทั้งหลายก็ได้เขียนบรรยายกันไว้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด......

 24. ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

  พระคุณเจ้าพระธรรมปิฎก ถึง "ภัยของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย" ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทย และความสงบสุขของคนไทย ถ้าภาวะของพุทธศาสนาในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปจะเกิดผลกระทบอันเลวร้ายต่อคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
  ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะประเทศจะไม่มีความสงบสุข

 25. เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฎิหาริย์ เทวดา

  ถ้าถามว่า ในทัศนะของพระพุทธศาสนาอิทธิปาฎิหาริย์ เทวดาก็ดี เทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆ ก็ดีมีจริงหรือไม่ และคำตอบตามหลักฐานในคัมภีร์มีพระไตรปิฎก เป็นต้น โดยถือตามตัวอักษร ก็ต้องตอบว่า "มี".....

 26. มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน์

  หนังสือ มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน์ นี้เกิดจากคำบรรยายแก่คณะนักศึกษา ปริญญาโท สาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่วัดญาณเทศกวัน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2540 โดยผู้บรรยายพูดถึงเรื่อง ทัศนะต่อศาสนาอื่น หรือความต่างศาสนาไม่ควารเป็นสาเหตุให้เกิดการเบียดเบียน ทำร้ายกัน คือไม่ควรก่อปัญหาแก่สันติภาพหากควรทำให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี มีเมตตาไมตรีต่อกัน...

 27. ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

  ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารู้จักกันดีแล้ว อยู่ๆ เราก็มาพิจารณากันว่าสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว ซึ่งรู้จักกันดีมาก รู้จักตั้งแต่เกิดกันมานี้ มีลักษณะอย่างไร...

 28. นิติศาสตร์แนวพุทธ

  การดำเนินการปกครองหรือเป็นผู้นำประเทศชาติได้นั้ แน่นอนว่าจะต้องมีระเบียบแบบแผน คือเราต้องมีเครื่องมือที่จะใช้เป็นกติกาสังคม การปกครองจะเป็นไม่ได้ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ กติกา อย่างน้อยต้องรู้ว่าจะทำอะไร ได้หรือไม่ได้ ในขอบเขตแค่ไหน การปกครองจึกเรียกร้องให้มีกฎเกณฑ์กติกาเกิดขึ้น....

 29. จาริกบุญ-จารึกธรรม

  หนังสือ จาริกบุญ-จารึกธรรม นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางและแสดงธรรมกถาในการจาริก นมัสการสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิ คือ ชาตสถาน, อภิสัมพุทธสถาน, ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน และ ปรินิพพานสถาน.....

 30. คู่มือชีวิต

  การศึกษาอยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิต นี่เองจึงบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาเราก็ต้องเริ่มการศึกษาแล้วเพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดี....

 31. สลายความขัดแย้ง

  ความขัดแย้งนั้นในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา คือมันเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่แต่ละแห่งมีความเป็นไปของมัน เมื่อต่างอยู่ต่างส่วนเป็นไปคนละทาง ก็ย่อมขัดแย้งกัน...

 32. พุทธธรรม

  พุทธธรรม (ฉบับเดิม) นี้เป็นตำราที่ทรงคุณค่าที่สุดในปัจจุบันซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะศึกษาส่วนใดส่วนหนึ่ง ตามแต่อุปนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องอ่านตั้งแต่ต้น เหมือนอย่างตำราทั่วไปเนื้อหาของตำราเล่มนี้ถูกจัดไว้เป็นอย่าง...........

 33. พุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ 21

  เ้มื่อสงครามเย็น (Cold War) สิ้นสุดลงความตึงเครียดและภัยที่น่ากลัวจากการเผชิญหน้าของมหาำอำนาจ 2 ฝ่าย ในโลกที่แบ่งกันเป็น 2 ค่าย ก็ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงไปด้วยพร้อมกับศตวรรษที่ 20 ก็จะสิ้นสุดลง...

 34. เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม

  ในความเข้าใจของคนไทยทั่วๆ ไป หรือแม้แต่จำกัดเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนพอพูดถึงความ "กรรม" ก็จนเกิดความเข้าใจในความคิดของแต่ละท่านไม่เหมือนกันแล้ว กรรมในแง่ของคนทั่วๆไปอาจจะมีความหมายอย่างหนึ่งและกรรมในความหมายของ
  นักศึกษาชั้นสูงก็อาจจะเป็นไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันแท้ทีเดียว

 35. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

  พจนานุกรมพุทธศา่สตร์ ฉบับประมวลธรรมมีความเป็นมาที่ยาวนาน ผ่านการจัดปรับเนื้อหาชั้นตอน จนลงตัวมีรูปเล่มและชื่อปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ 2515 โดยมีเนื้อหา เป็น 3 ภาค คือ
  1. ภาค 1 พจนานกรมพุทธศาสตร์ หมวดธรรม
  2. ภาค 2 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หมวดไทย - อังกฤษ
  3. ภาค 3 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ หมวดอังกฤษ -ไทย

 36. ครั้งหนึ่งใต้ร่มกาสวพัสตร์

  มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร เืพื่อใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไปวันหนึ่งหรือ หรือมีอะไรมากกว่านั้น คนเราถ้ามองไปข้างหน้า อาจพบคนที่มีเงินทองฐานะชื่อเสียงมากกว่าตน ทำให้เกิดความต้องการในสิ่งเหล่านั้น พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะได้มา แต่เมื่อได้มาแล้วก็ยังคงมีคนที่มีมากกว่าเราอีกเสมอ เท่าไรถึงจะพอแก่ความต้องการของเรา....

 37. มรณานุสติ

  หนังสือ เรื่อง "มรณานุสติ" เล่มนี้ไ้ด้จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับบุคคลผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติซึ่งจะมีค่าสูงสุด หากบุคคลนั้นได้เจริญ "มรณานุสติ" ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดจะทำกิจอันใด เช่นจะทำบุญกุศลก็รีบทำบุญ จะรักษาศีล ก็รับรักษาศีล....

 38. เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

  พวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะบริสุทธิ์ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็อาศัยที่ได้สร้างสม
  อบรมบารมีมานั้นอย่างหนึ่งร่างกายกายาจึงสมบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายเกิดมาแล้วจะอยู่ด้วย
  อย่างร่มเย็นสูขครบถ้วนหน้ากันในโลกนี้ ก็จะต้องเป็นมีเมตตาต่อกัน

 39. ทุกชีวิต...เป็นเช่นนั้นเอง

  สิ่งทั้งหลาย เกิดจากเหตุ เหตุมันอยู่ที่ตัวเราเอง ทำเอง...อยากเป็นทุกข์ ก็ทำเหตุให้มันเกิดทุกข์ อยากจะฉิบหาย....ก็ทำเหตุ ให้มันฉิบหาย เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน คบเพื่อนชั่ว สนุกสนานในทางสิ้นเปลือง เงินทองไม่เท่าใด ก็ได้จำนำนา จำนำ สวน ฉิบหาย ทำเอ....อยากได้อะไรก็ทำเอง....

 40. ขันติ-ความอดทน

  ขันติ คือความอดทน เป็นหนทางที่ให้บรรลุผล ไปถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลที่พึงปรารถนาตั้งไว้ได้ เหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลาย เป้นผู้มีขันติ ความอดทน อดกลั้น ทนทาน เป็นตบะของนักปฏิบัติอันจะได้บรรลุผล คุณความดีที่เราต้องการให้เกิดให้มีขึ้นแ่ก่ตนเองได้

 41. แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้พวกเราเห็นความจริงว่า คำสอน เรื่องการดูจิตของหลวงปู่ดูลย์นั้น มีความหมายและวิธีการอย่างไร ลงกันได้พอดีกับคำสอนของพระพุทธเจ้าตามนัยแห่งพระสูตรและอภิธรรมอย่างไร

 42. จิตภาวนา

  การฝึกฝนอบรมจิตใจ เป็นสิ่งที่สำคัญ พวกเรานั้นเป็นนักแสวงบุญเพื่อสร้างสมอบรมบารมีเป็นกุศลที่่เกิดขึ้นได้ในตน ในเบื้องต้นทำทานการกุศล ก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง รักษาศีล ก้เป็นบุญชนิดหนึ่ง เจริญภาวนา ฝึกฝนทางจิตใจให้สงบก็เป็นบุญ ชนิดหนึ่ง ใช้สติปัญญาขัดเกลา เพื่อให้หมดจากดวงใจ ก็เป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่

 43. ความอิ่มใจ

  เนื้อหาในเล่มเป็นการบรรยายแก่พระภิกษุผู้จำพรรษาในสวนโมกข์ แนะนำ ให้รู้จักวิธีหาอาหาร วิญญาณ หรือวิธีทำให้เป็นสุข พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าหากสามารถทำใจให้เป็นสุข หรือให้เิอิบอิ่มได้ ก็จะสามารถเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาได้ไม่ยาก

 44. กุญแจส่งความรู้แจ้ง

  จริงๆ แล้ว หัวใจหรือสิ่งที่เป็นกุญแจของปฏิบัติที่จะเราไปสู่ความเข้าใจเปิดประตูของความเข้าใจในธรรมะนั้น คือ ความรู้สึกตัว ไม่ว่าเราจะปฏิบัติด้วยกรรมฐานชนิดใด ก็ต้องทำด้วยความรู้สึกตัว ถ้าขาดความรู้สึกตัวเสียอย่างเดียวก็ไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานได้

 45. ศึกษาวิธีเจริญสติด้วยภาษาต่างๆ

  ศาสนาพุทธสนให้ชาวโลกบำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน ด้วยการไม่ทำความชั่ว ทำความดี และทำใจให้ผ่องใส คือการอบรมจิตด้วยการเจริญสติระลึก รู้ตามความเป็นจริง โดยปกติมนุษย์มักอยู่กับความคิด คิดไปในอดีต หรือคิดไปในอนาคต ไม่มีเราอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง เพราะการยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถคลายจิตใจอันเศร้าหมองเหล่านั้นได้

 46. ชวนม่วนชื่่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า จาก Opening the Door of Your Heart

  ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนเรื่องราวมากมายที่ประสานสัมพันธ์ ถักทอไว้ด้วยกัน ดังนั้นนิทานจึงสามารถสื่อความจริงของชีวิตได้ดีทฤษฎี หรือ ปรัชญาล้วนๆ คนเราจึงยอมฟังนิทาน

Pages